اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک

 

دکتر پرویز ملک زاده
مرتبه علمی استاد مدیرگروه
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک
تلفن
نمابر
ایمیل
کدپستی
تحصیلات
دکترا
کارشناسی ارشد
کارشناسی

 

دکتر محمدرضا گلبهار
مرتبه علمی دانشیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک
تلفن
نمابر
ایمیل
کدپستی
تحصیلات
دکترا
کارشناسی ارشد
کارشناسی

 

دکتر احسان ایزدپناه
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک
تلفن  
نمابر  
ایمیل  
کدپستی  
تحصیلات
دکترا  
کارشناسی ارشد  
کارشناسی  

 

دکتر غلامرضا ایمانی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک
تلفن  
نمابر  
ایمیل  
کدپستی  
تحصیلات
دکترا  
کارشناسی ارشد  
کارشناسی

 

دکتر مرضیه بابایی ربیعی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک
تلفن
نمابر
ایمیل
کدپستی
تحصیلات
دکترا
کارشناسی ارشد
کارشناسی

 

دکتر نرجس حسینی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک
تلفن
نمابر
ایمیل
کدپستی
تحصیلات
دکترا
کارشناسی ارشد
کارشناسی

 

دکتر روح الله فاتحی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک
تلفن
نمابر
ایمیل
کدپستی
تحصیلات
دکترا
کارشناسی ارشد
کارشناسی

 

دکتر احسان حبیبی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک
تلفن
نمابر
ایمیل
کدپستی
تحصیلات
دکترا
کارشناسی ارشد
کارشناسی

 

دکتر سعیدرضا محب پور
مرتبه علمی دانشیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک
تلفن
نمابر
ایمیل
کدپستی
تحصیلات
دکترا
کارشناسی ارشد
کارشناسی

 

دکتر یاسر امینی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک
تلفن
نمابر
ایمیل
کدپستی
تحصیلات
دکترا
کارشناسی ارشد
کارشناسی

  


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.