اعضای هیئت علمی

دکتر حسن آبین

سمت : مدیر گروه مهندسی دریا

درجه علمی : استادیار

Abynhassan@pgu.ac.ir

تلفن : 99 23 22 31

دکتر احمدرضا کهنسال

سمت : هیئت علمی

درجه  علمی : استادیار

kohansal@pgu.ac.ir

تلفن : 81 21 22 31

دکتر سعید جامعی

سمت : هیئت علمی

درجه  علمی : استادیار

jaameisa@pgu.ac.ir

تلفن : 01 23 22 31

دکتر عباس دشتی منش

سمت : هیئت علمی

درجه علمی : استادیار

a.dashtimanesh@pgu.ac.ir

تلفن : ******

مهندس عبدالخالد زارعی

سمت : هیئت علمی

درجه علمی : مربی

Azareei@pgu.ac.ir

تلفن : 69 21 22 31

 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.