اولین همایش استانی علوم، فنون و صنایع دریایی

اولین همایش استانی علوم، فنون و صنایع دریایی

اولین همایش استانی علوم، فنون و صنایع دریایی

اولین همایش استانی علوم، فنون و صنایع دریایی

اولین همایش استانی علوم، فنون و صنایع دریایی

اولین همایش استانی علوم، فنون و صنایع دریایی

اولین همایش استانی علوم، فنون و صنایع دریایی

اولین همایش استانی علوم، فنون و صنایع دریایی

اولین همایش استانی علوم، فنون و صنایع دریایی

مراسم دانش آموختگی ورودیان 1390

دانشجویان ورودی 1390

رئیس محترم دانشگاه و مدعوین

حاضرین مراسم

دانشجویان ورودی 1390

سخنرانی دکتر آبین

دانشجویان ورودی 1390

مسابقه قایق‌های کارتنی

فراخوان مسابقه قایق‌های کارتنی

بازدید رئیس دانشگاه از محل مسابقه

نمایی از قایق‌های ساخته شده

نمایی از قایق‌های ساخته شده

قرائت مقررات توسط دکتر آبین

آماده شدن رقابت کنندگان

خط شروع

پایان مسابقه

بررسی نهایی قایق‌های برنده مسابقه توسط کمیته داوران

مصاحبه با افراد برتر

کمیته داوران مسابقه

حضور اعضای هئیت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه به عنوان تماشاگران

تقدیر از دانشجویان