اعضای هیئت علمی

گروه مهندسی عمران دانشگاه خلیج فارس فعالیت های خود را از سال 1371 آغاز نمود و با توجه به توسعه ی کمی و کیفی در حال حاضر علاوه بر رشته کارشناسی مهندسی عمران، در سه گرایش کارشناسی ارشد(سازه، ژئوتکنیک و سازه‌های هیدرولیکی) مشغول به تربیت نیرو های متخصص و متعهد می باشد.در حال حاضر 11 نفر عضو هیات علمی تمام وقت در فعالیت های آموزشی گروه شرکت فعال دارند.

دکتر علیرضا فیوض
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای عمران - سازه
تلفن 077-31222163
نمابر 077-33440376
ایمیل fiouz[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی دانشگاه شیراز

 

دکتر محمد واقفی
مرتبه علمی دانشیار
مدرک تحصیلی دکترای عمران - سازه‌های هیدرولیکی
تلفن 077-31222153
نمابر 077-33440376
ایمیل Vaghefi[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی دانشگاه شیراز

 

دکتر سیدشاکر هاشمی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای عمران - سازه
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل Sh.hashemi[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی دانشگاه صنعت آب و برق

 

دکتر امین کشاورز
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای عمران - خاک و پی
تلفن 077-31222158
نمابر 077-33440376
ایمیل keshavarz[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
کارشناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 

دکتر امین محمودی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای عمران - سازه‌های هیدرولیکی
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل a_mahmoudi[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه صنعتی سهند (تبریز)
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سهند (تبریز)
کارشناسی دانشگاه هرمزگان

 

دکتر بهمن نیرومند
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای عمران - خاک و پی
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل niroumand[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان

 

دکتر محمود ملکوتی علون‌آبادی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای عمران - راه و ترابری
تلفن 077-31222425
نمابر 077-33440376
ایمیل malakooti[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 

دکتر محمدرضا ماهینی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای عمران - سازه
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل mahini[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
کارشناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 

دکتر سید حامد معراجی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای عمران - سازه‌های هیدرولیکی
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل h.meraji[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 

دکتر ایوب دهقانی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای عمران - زلزله
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل dehghani[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا پژوهشگاه زلزله شناسی
کارشناسی ارشد پژوهشگاه زلزله شناسی
کارشناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 

دکتر عبدالرضا فاضلی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای عمران - ژئوتکنیک
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل afazeli[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.