اعضای هیات علمی

گروه مهندسی مکانیک دانشگاه خلیج فارس فعالیت های خود را از سال 1371 آغاز نمود و با توجه به توسعه ی کمی و کیفی در حال حاضر علاوه بر رشته کارشناسی مهندسی مکانیک، در دو گرایش کارشناسی ارشد(گرایش طراحی کاربردی و گرایش تبدیل انرژی) و همچنین دکترا در گرایش طراحی کاربردی مشغول به تربیت نیرو های متخصص و متعهد می باشد.در حال حاضر 13 نفر عضو هیات علمی تمام وقت در فعالیت های آموزشی گروه شرکت فعال دارند.

جهت دریافت رزومه بر روی نام و یا عکس اساتید کلیک کنید
دکتر پرویز ملک‌ زاده
مرتبه علمی استاد
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک - طراحی کاربردی
تلفن 077-31222166
نمابر 077-33440376
ایمیل Malekzadeh[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
کارشناسی دانشگاه شیراز

 

دکتر حسین اسکندری
مرتبه علمی دانشیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک - شناسائی مواد
تلفن 077-31222153
نمابر 077-33440376
ایمیل Heskandari[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
کارشناسی دانشگاه شیراز

 

دکتر سعیدرضا محب‌پور
مرتبه علمی دانشیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک - طراحی کاربردی
تلفن 077-31222173
نمابر 077-33440376
ایمیل mohebpour[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
کارشناسی دانشگاه شیراز

 

دکتر محمدرضا گل‌بهار حقیقی
مرتبه علمی دانشیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک - طراحی کاربردی
تلفن 077-31222168
نمابر 077-33440376
ایمیل golbahar[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
کارشناسی دانشگاه شیراز

 

دکتر روح‌اله فاتحی
مرتبه علمی دانشیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک - حرارت و سیالات
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل fatehi[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف

 

دکتر سید احسان حبیبی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک - طراحی کاربردی
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل habibie[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
کارشناسی دانشگاه شیراز

 

دکتر غلامرضا ایمانی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک - حرارت و سیالات
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل g.r.imani[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 

دکتر احسان ایزدپناه
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک - تبدیل انرژی
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل e.izadpanah[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه یزد
کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
کارشناسی دانشگاه یزد

 

دکتر مرضیه بابایی ربیعی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک - تبدیل انرژی
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل m.rabiee[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه یزد
کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر یاسر امینی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک - طراحی کاربردی
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل aminiyasser[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
کارشناسی دانشگاه شیراز

 

دکتر سیده نرجس حسینی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک - علم مواد
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل n.hosseini[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

 

دکتر یاسین حیدرپور
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک - طراحی کاربردی
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل Heydarpour[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه امیرکبیر تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه خلیج فارس بوشهر
کارشناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 

 

دکتر مجتبی اسماعیل‌زاده
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مهندسی مواد
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل M.esmaeilzade [ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی دانشگاه صنعتی سهند

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.