آزمایشگاه مقاومت مصالح

در این آزمایشگاه آزمایشهای زیر انجام می­شود:

 

1-آزمایش کشش

در این آزمایش با اعمال کشش به قطعه کار به بررسی رفتار الاستیک و پلاستیک قطعه کار پرداخته و با به دست آوردن تنش در هر لحظه و هم چنین به دست آوردن کرنش ناشی از تغییر طول قطعه نمودار تنش-کرنش ترسیم می شود و بر روی آن نقاط مهم تسلیم و گسیختگی به دست می آید.

 

2-آزمایش خمش (خیز در تیر های افقی)

هدف این آزمایش اندازه گیری خیزتیرهای مستقیم است که تحت بارگذاری قرارگرفته اند.در این آزمایش تیررا تحت بارگذاری مختلف قرار گرفته و نتایج به دو صورت عملی و تیوری با هم مقایسه می شوند.

 

3-آزمایش خزش

آزمایش خزش تغییر طول مداوم در دما های بالا را وقتی تنش کمتر از حد تسلیم است بررسی می کند. آزمایش خزش در واقع همان آزمایش کششی است که در تنش و دمای ثابت انجام می شود.

 

4-آزمایش خمش تیر های خمیده

هدف این آزمایش تعیین خیز تیر های خمیده تحت بارگذاری مختلف از طریق تئوری و آزمایشی است. در این آزمایش هم در راستای x وهم در راستای y خیز خواهیم داشت. برای محاسبه این جابه جایی از روش انرژی استفاده می شود.

 

5-آزمایش پیچش پلاستیک

در این آزمایش رابطه لنگر پیچشی با زاویه پیچش نمونه در یک نمودار مورد بررسی قرار گرفته می شود. پیچش تا زمانی که قطعه از هم گسیخته شود ادامه پیدا می کند.

 

6-کمانش

در این آزمایش هدف به دست آوردن بار بحرانی ستون ها در شرایط مختلف تکیه گاهی از روش عملی و تئوری و مقایسه نتایج آنها و دیدن این مسئله که اصل جمع آثار قوا در این مسئله برقرار نمی باشد.

 

7-خستگی

در اثر بار های متناوب به مرور زمان روی قطعه ترک های ریزی ایجاد می شود که با رشد این ترک ها شکست

رخ می دهد.شناخت عوامل خستگی و به دست آوردن پارامتر های مهم در شکست ازمسائل مورد بحث در این ازمایش است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.