صفحه اصلی > کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها > آزمایشگاه‌ها > آزمایشگاه سازه های هیدرولیکی پیشرفته 
آزمایشگاه سازه های هیدرولیکی پیشرفته

آزمایشگاه سازه های هیدرولیکی پیشرفته دانشگاه خلیج فارس بوشهر

آزمایشگاه سازه های هیدرولیکی پیشرفته در بهمن ماه سال 1392، جهت انجام آزمایشات پیشرفته در زمینه های مختلف پژوهشی رشته سازه های هیدرولیکی گروه مهندسی عمران برای دانشجویان کارشناسی ارشد، در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر با سرپرستی آقای دکتر محمد واقفی تجهیز و راه اندازی شد. در این آزمایشگاه،یک کانال Uشکل (با زاویه قوس مرکزی 180 درجه و عرض یک متر) که در واقع اولین کانال 180 درجه تند و دارای 4 آبگیر جانبی قائم و 4 آبگیر 30 درجه، در ایران می باشد، طراحی و اجرا شده است. در شکل 1، نمای کلی این کانال در آزمایشگاه نشان داده شده است.

شکل1 : نمای کلی از کانال 180 درجه واقعا در آزماشیگاه سازه های هیدرولیکی پیشرفته

 

در این آزمایشگاه به منظور اندازه گیری مولفه های سرعت و تعیین الگوی سه بعدی جریان از یک دستگاه سرعت سنج سه بعدی به نام 2013Vectrinoاستفاده شده است. این دستگاه نسل جدیدی از دستگاه های ADV(Acostic Doppler Velocimeter) می باشد. در شکل 2، استفاده از دستگاه سرعت سنج در کانال آزمایشگاهی و نرم افزارهای مربوط به آن نشان داده شده است.

شکل 2: استفاده از دستگاه سرعت سنج در کانال آزمایشگاهی و نرم افزارهای مربوط

 

برای اندازه گیری تغییرات تراز سطح آب، در آزمایشگاه سازه های هیدرولیکی دانشگاه خلیج فارس از عمق سنج دیجیتالی INSIZE  و مدل 1141-150 Aاستفاده می شود که مطابق شکل 3، طول این عمق سنج 50 cmو دقت آن 0.01 mmمی باشد.

شکل 3: عمق سنج دیجیتالی INSIZE

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.