آزمایشگاه انتقال حرارت

 

در این آزمایشگاه به بررسی قوانین انتقال حرارت (نظیر قانون هدایت فوریه) و هم­چنین مدهای مختلف انتقال حرارت شامل هدایت، جابجایی و تابش پرداخته می­شود. دستگاهها و آزمایشهای قابل انجام در این آزمایشگاه به شرح زیر می­باشد:

1. دستگاه HT15:

در این آزمایش، انتقال حرارت از یک فین افقی و بلند­ بررسی می­شود.

2. دستگاه HT14:

در این آزمایش اثر مدهای هم زمان انتقال حرارت (جابجایی و تابش) از یک سیلندر افقی که به صورت یکنواخت گرم شده بررسی شده و با نتایج تئوری مقایسه می­شود.

3. دستگاه HT13:

در این آزمایش قوانین فیزیکی مربوط به انتقال حرارت تابشی بررسی می­شود. دستگاه مورد نظر شامل منابع تابش حرارتی، وسایل اندازه گیری، و... می­باشد.

4. دستگاه HT12:

در این آزمایش به بررسی صحت قانون هدایت فوریه از طریق انتقال حرارت هدایت پایا در هندسه های شعاعی نظیر لوله و دیسک پرداخته می­شود.

5. دستگاه HT11:

در این آزمایش به بررسی قانون هدایت فوریه از طریق انتقال حرارت پایای در هندسه های خطی یک بعدی پرداخته می­شود.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.