آزمایشگاه DSP

 

دانلود طرح درسهای الکترومغناطیس، پردازش سیگنال دیجیتال و فرایندهای تصادفی

دانلود کتابچه راهنما برای کار با اشیاء ممیز ثابت در MATLAB (اشیاء ممیز ثابت ابزار بسیار مفیدی برای شبیه سازی محاسبات همراه با خطای کوانتیزاسیون است که در صورتی که بخواهیم محاسبات اعشاری را روی سخت افزارهای با ممیز ثابت انجام بدهیم می توانیم با این ابزار اثر خطای گرد کردن را در خروجی مشاهده کنیم و ببینیم آیا با این خطا اصولا سیستم ما کار می‌کند یا نه؟ گرچه راهنما در MATLAB وجود دارد بنده نکات پراکنده را یکجا جمع کرده و ترجمه و بعضا اجرا کرده ام. این کتابچه می‌تواند نقطه شروع خوب و مفیدی برای کار با این اشیاء برای دانشجویان باشد.)

دانلود نسخه پیش نویس حروفچینی شده « آزمایش سیزدهم DSP   » (لازم به ذکر است این نسخه نهایی نیست و خوانندگان ایرادهای آن را به مدیرگروه مهندسی برق گزارش دهند)

دانلود نسخه پیش نویس حروفچینی شده « آزمایش دوازدهم DSP   » (لازم به ذکر است این نسخه نهایی نیست و خوانندگان ایرادهای آن را به مدیرگروه مهندسی برق گزارش دهند)

دانلود نسخه پیش نویس حروفچینی شده « آزمایش یازدهم DSP   » (لازم به ذکر است این نسخه نهایی نیست و خوانندگان ایرادهای آن را به مدیرگروه مهندسی برق گزارش دهند)

دانلود نسخه پیش نویس حروفچینی شده « آزمایش دهم DSP   » (لازم به ذکر است این نسخه نهایی نیست و خوانندگان ایرادهای آن را به مدیرگروه مهندسی برق گزارش دهند)

دانلود نسخه پیش نویس حروفچینی شده « آزمایش نهم DSP   » (لازم به ذکر است این نسخه نهایی نیست و خوانندگان ایرادهای آن را به مدیرگروه مهندسی برق گزارش دهند)

دانلود نسخه پیش نویس حروفچینی شده « آزمایش هشتم DSP   » (لازم به ذکر است این نسخه نهایی نیست و خوانندگان ایرادهای آن را به مدیرگروه مهندسی برق گزارش دهند)

دانلود نسخه پیش نویس حروفچینی شده « آزمایش هفتم DSP   » (لازم به ذکر است این نسخه نهایی نیست و خوانندگان ایرادهای آن را به مدیرگروه مهندسی برق گزارش دهند)

دانلود نسخه پیش نویس حروفچینی شده « آزمایش ششم DSP   » (لازم به ذکر است این نسخه نهایی نیست و خوانندگان ایرادهای آن را به مدیرگروه مهندسی برق گزارش دهند)

دانلود نسخه پیش نویس حروفچینی شده « آزمایش پنجم DSP   » (لازم به ذکر است این نسخه نهایی نیست و خوانندگان ایرادهای آن را به مدیرگروه مهندسی برق گزارش دهند)

دانلود نسخه پیش نویس حروفچینی شده « آزمایش چهارم DSP   » (لازم به ذکر است این نسخه نهایی نیست - خصوصاً شکل‌های آن و اصل شکل‌ها را از کتاب مرجع باید دید - و خوانندگان ایرادهای آن را به مدیرگروه مهندسی برق گزارش دهند)

دانلود نسخه پیش نویس حروفچینی شده « آزمایش سوم DSP   » (لازم به ذکر است این نسخه نهایی نیست و خوانندگان ایرادهای آن را به مدیرگروه مهندسی برق گزارش دهند)

دانلود نسخه پیش نویس حروفچینی شده « آزمایش دوم DSP   » (لازم به ذکر است این نسخه نهایی نیست و خوانندگان ایرادهای آن را به مدیرگروه مهندسی برق گزارش دهند)

دانلود نسخه پیش نویس حروفچینی شده « آزمایش اول DSP   » (لازم به ذکر است این نسخه نهایی نیست و خوانندگان ایرادهای آن را به مدیرگروه مهندسی برق گزارش دهند)

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.