اعضای هیات علمی

گروه مهندسی مکانیک دانشگاه خلیج فارس فعالیت های خود را از سال 1371 آغاز نمود و با توجه به توسعه ی کمی و کیفی در حال حاضر علاوه بر رشته کارشناسی مهندسی مکانیک، در دو گرایش کارشناسی ارشد(گرایش طراحی کاربردی و گرایش تبدیل انرژی) و همچنین دکترا در گرایش طراحی کاربردی مشغول به تربیت نیرو های متخصص و متعهد می باشد.در حال حاضر 13 نفر عضو هیات علمی تمام وقت در فعالیت های آموزشی گروه شرکت فعال دارند.

جهت دریافت رزومه بر روی نام و یا عکس اساتید کلیک کنید
دکتر پرویز ملک‌ زاده
مرتبه علمی استاد
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک - طراحی کاربردی
تلفن 077-31222166
نمابر 077-33440376
ایمیل Malekzadeh[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
کارشناسی دانشگاه شیراز

 

دکتر حسین اسکندری
مرتبه علمی دانشیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک - شناسائی مواد
تلفن 077-31222153
نمابر 077-33440376
ایمیل Heskandari[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
کارشناسی دانشگاه شیراز

 

دکتر سعیدرضا محب‌پور
مرتبه علمی دانشیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک - طراحی کاربردی
تلفن 077-31222173
نمابر 077-33440376
ایمیل mohebpour[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
کارشناسی دانشگاه شیراز

 

دکتر محمدرضا گل‌بهار حقیقی
مرتبه علمی دانشیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک - طراحی کاربردی
تلفن 077-31222168
نمابر 077-33440376
ایمیل golbahar[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
کارشناسی دانشگاه شیراز

 

دکتر روح‌اله فاتحی
مرتبه علمی دانشیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک - حرارت و سیالات
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل fatehi[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف

 

دکتر سید احسان حبیبی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک - طراحی کاربردی
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل habibie[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
کارشناسی دانشگاه شیراز

 

دکتر غلامرضا ایمانی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک - حرارت و سیالات
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل g.r.imani[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 

دکتر احسان ایزدپناه
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک - تبدیل انرژی
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل e.izadpanah[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه یزد
کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
کارشناسی دانشگاه یزد

 

دکتر مرضیه بابایی ربیعی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک - تبدیل انرژی
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل m.rabiee[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه یزد
کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر یاسر امینی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک - طراحی کاربردی
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل aminiyasser[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
کارشناسی دانشگاه شیراز

 

دکتر سیده نرجس حسینی
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک - علم مواد
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل n.hosseini[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

 

دکتر یاسین حیدرپور
مرتبه علمی استادیار
مدرک تحصیلی دکترای مکانیک - طراحی کاربردی
تلفن 077-31222150
نمابر 077-33440376
ایمیل Heydarpour[ at ]pgu.ac.ir
کدپستی 7516913817
تحصیلات
دکترا دانشگاه امیرکبیر تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه خلیج فارس بوشهر
کارشناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.