آزمایشگاه ارتعاشات
آزمایشگاه ارتعاشات
 
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه عکس
حسین
دهقان مسول آزمایشگاه 

تجهیزات موجود:
 

رشته های تحصیلی استفاده کننده:


تصاویر:


 


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.