کارگاه اتومکانیک
کارشناس کارگاه اتومکانیک
 
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه عکس
کریم
رضازاده مسول کارگاه 077-31222185


 

تجهیزات موجود:
 

رشته های تحصیلی استفاده کننده:


تصاویر:
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.