اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
محمدرضا گلبهار حقیقی رئیس دانشکده 31222150-077 2150
محمد واقفی معاون آموزشی 31222150-077 2150
پرویز ملک‌زاده مدیر گروه مهندسی مکانیک 31222166-077 2166
محمود ملکوتی علون‌آبادی مدیرگروه مهندسی عمران 31222425-077 2425
حسن آبین مدیر گروه مهندسی دریا 31222399-077 2399
رضا دیانت مدیرگروه مهندسی برق 31222300-077 2300
سعید طلعتیان آزاد مدیر گروه مهندسی کامپیوتر 31222176-077 2176
فرشته مظفری کارشناس گروه های مهندسی مکانیک و مهندسی دریا 31222155-077 2155
الهام شیروانی کارشناس گروه مهندسی عمران 31222052-077 2052
سیده سمیه هاشمی فرد کارشناس گروه مهندسی برق 31222344-077 2344
خاتون هاشمی پور کارشناس گروه مهندسی کامپیوتر 31222159-077 2159
افشین رسولی مسئول IT 31222179-077 2179

2