اولین همایش استانی علوم، فنون و صنایع دریایی

اولین همایش استانی علوم، فنون و صنایع دریایی

اولین همایش استانی علوم، فنون و صنایع دریایی

اولین همایش استانی علوم، فنون و صنایع دریایی

اولین همایش استانی علوم، فنون و صنایع دریایی

اولین همایش استانی علوم، فنون و صنایع دریایی

اولین همایش استانی علوم، فنون و صنایع دریایی

اولین همایش استانی علوم، فنون و صنایع دریایی

اولین همایش استانی علوم، فنون و صنایع دریایی

مراسم دانش آموختگی ورودیان 1390

دانشجویان ورودی 1390

رئیس محترم دانشگاه و مدعوین

حاضرین مراسم

دانشجویان ورودی 1390

سخنرانی دکتر آبین

دانشجویان ورودی 1390